Home > Contextuele Regelgeving > Huidige wetgeving

Andere pagina's van deze sectie : REACH

Huidige wetgeving

De regelgeving rond chemische producten vormt de basis voor het Quick-SDS systeem en aanverwante diensten.
Bekijk alle juridische teksten over de verspreiding en beschikbaarheid van Veiligheidsinformatiebladen (SDS).

Verplichtingen van leveranciers van chemische producten ten opzichte van hun zakelijke klanten

Referentie Teksten:

  • REACH Regelgeving 1907/2006 Artikel 31
  • Nationale wetgeving per EU lid inzake werknemers

Verantwoordelijkheid: de algemeen directeur heeft de eindverantwoordelijkheid

Reikwijdte van de verantwoordelijkheid:

  • Systematische verspreiding van veiligheidsinformatiebladen (SDS) naar afnemers, zodanig dat de verantwoordelijke hoofden van vestigingen ze hebben ontvangen voordat de chemische producten worden geleverd.
  • Online beschikbaarheid van geŘpdate SDS van alle gevaarlijke producten zoals geleverd aan klanten.
  • Het adviseren van klanten hoe veiligheidsinformatiebladen kunnen verkrijgen.
  • Het beschikbaar stellen van papieren versies van veiligheidsinformatiebladen als de klant daarom vraagt.
  • Alarmering van klanten als een SDS dat is verstuurd of geraadpleegd wordt geŘpdate.


Verplichtingen van de werkgever die chemische stoffen gebruikt

Referentie tekst:

  • Nationale wetgeving per EU lid inzake werknemers

Verantwoordelijkheid: de algemeen directeur heeft de eindverantwoordelijkheid

Reikwijdte van de verantwoordelijkheid:
Het beschikbaar stellen van alle up-to-date SDS informatie van alle opgeslagen of gebruikt gevaarlijke stoffen aan betrokken medewerkers.

Neem contact op

U bent

Raadpleeg Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

Direct toegang tot meer dan 1.000.000 SDS

VOLGENDE
Close

Huidige wetgeving - Citaten

Citaat uit de richtlijn REACH 1907/2006 Artikel 31

"De leverancier van een stof of preparaat verstrekt de afnemer van de stof of het preparaat een overeenkomstig bijlage II opgesteld veiligheidsinformatieblad:
(a) indien de stof of het preparaat voldoet aan de criteria voor indeling gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG; of
(b) indien de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch is, dan wel zeer persistent en sterk bioaccumulerend is volgens de criteria van bijlage XIII; of
(c) indien de stof om andere dan de in de punten (a) en (b) genoemde redenen is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst."